• Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE I POLITYKA ZWROTÓW:

  1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, korzystając z danych wskazanych poniżej, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  2. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymamy zwrócony towar w stanie nienaruszonym. Koszty odesłania rzeczy nie podlegają zwrotowi.

  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

  4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

  5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

  6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: info@aeonzegarki.com, z sugerowanym tematem/dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres:

AEON-KĄCIK ZEGARKOWY

Jarosław Napierała

ul. Polska 15a/1

67-200 Głogów.

9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od KLIENTA zwróconego towaru dokonuje zwrotu pobranej ceny na wskazany rachunek bankowy.

10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

11. SPRZEDAWCA ma prawo do odmowy przedmiotowego zwrotu zakupionego towaru w przypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU i/lub stwierdzenia wad powstałych po objęciu go w posiadanie przez KLIENTA.


Szczegółowe warunki gwarancji

- Gwarancji na poprawne działanie sprzętu udziela się na czas określony, indywidualny, zgodnie z dowodem zakupu i informacją umieszczoną na karcie produktu. Jeżeli karta produktu nie określa wyraźnie okresu obowiązywania gwarancji, przyjmuje się, że wynosi on 24 miesiące od daty wystawienia dokumentu zakupu.

- Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia poszczególnych elementów produktu.

- Obowiązki klienta:

Dokładnie sprawdzić produkt i opisać rodzaj domniemanego uszkodzenia na formularzu zgłoszeniowym. Opis domniemanej usterki wraz z uszkodzonym produktem i kopią dowodu zakupu należy dostarczyć do sklepu Aeon-Kącik Zegarkowy.

Sprzęt należy dostarczyć kompletny w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem.

- W przypadku przesyłek kurierskich wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innym ryzykiem ponosi Klient.

- Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielona jeżeli w dokumencie zakupu wystąpią jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania.

- Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu do naszego serwisu.

- Gwarancją nie są objęte:

uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady, uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania transportu czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa, uszkodzenia i wady wynikłe na skutek napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta, sprzęt, który nie został dostarczony do serwisu w bezpiecznym opakowaniu oraz wywołane tym uszkodzenia, sprzęt, którego dokument zakupu w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, sprzęt, do którego Klient zagubił dokument zakupu.

- Każdy reklamowany sprzęt serwis sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli sprzęt jest sprawny, Aeon-Kącik Zegarkowy może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu.

- Aeon-Kącik Zegarkowy nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowo/eksportowych na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych, czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.

- Niniejsza gwarancja nie zezwala na samodzielne dokonywanie przez Klienta/Użytkownika jakichkolwiek zmian, przeróbek, dostosowań czy regulacji.

- Aeon-Kącik Zegarkowy zastrzega sobie możliwość zmiany warunków gwarancji. Nowe warunki gwarancji nie będą działać wstecz.Zrzut-ekranu-2019-03-26-o-15-42-03.png